Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Köln (Německo) dne 6. května 2019 – Interseroh Dienstleistungs GmbH v. Land Nordrhein-Westfalen

(Věc C-353/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Köln

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Interseroh Dienstleistungs GmbH

Žalovaná: Land Nordrhein-Westfalen

Předběžné otázky

Musí být nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů1 , zejména jeho příloha III ve spojení s položkou B 3020 uvedenou v příloze IX Basilejské úmluvy2 vykládáno v tom smyslu, že se v případě odrážek obsažených v této položce jedná o různé jednotlivé položky ve smyslu nařízení č. 1013/2006?

V případě záporné odpovědi na otázku 1a):

Zahrnuje položka B 3020 směsi odpadů z papíru a lepenky, které – stejně jako v případě odpadů, které jsou předmětem sporu v původním řízení – obsahují vedle lehkých obalů z papíru, lepenky a kartonáže také nápojové kartony z laminované lepenky?

V případě kladné odpovědi na otázku 1b):

Je nutné položku B 3020, resp. její čtvrtou odrážku vykládat v tom smyslu, že vyžaduje absolutní nepřítomnost cizorodých látek v tom smyslu, že zařazení odpadu pod tuto položku je vyloučené, pokud odpad – nezávisle na jeho množství a riziku nebezpečí – obsahuje jiné látky než odpady a výmět z papíru a lepenky (cizorodé látky)?

V případě záporné odpovědi na otázku 2a):

Může podíl cizorodých látek v odpadu, zejména z důvodu jeho množství, bránit zařazení pod položku B 3020, resp. její čtvrtou odrážku také v případě že nejsou splněny požadavky tzv. hlavičky přílohy III nařízení č. 1013/2006, tj. pokud jsou tyto odpady znečištěny jinými materiály v míře, která při zohlednění nebezpečných vlastností uvedených v příloze III směrnice 2008/98/ES3 nezvyšuje rizika spojená s odpady natolik, že je vhodné použít pro ně postup předchozího písemného oznámení a souhlasu, nebo nezabraňuje využít odpad způsobem šetrným k životnímu prostředí?

V případě záporné odpovědi na otázku 1b):

Je nutné vykládat bod 3 písm. g) přílohy IIIA nařízení č. 1013/2006 v tom smyslu, že absolutní nepřítomnost cizorodých látek je vyžadována v tom smyslu, že zařazení směsi odpadu pod tuto položku je vyloučeno v případě, že směs – nezávisle na jejím množství a riziku nebezpečí – obsahuje jiné odpady (cizorodé látky), než jsou odpady uvedené v prvních třech odrážkách položky B 3020?

V případě záporné odpovědi na otázku 3a):

Mohou být cizorodé látky, které nebrání v každém případě zařazení pod bod 3 písm. g) přílohy IIIA nařízení č. 1013/2006, také odpady, které by bylo nutné jako takové zařadit pod čtvrtou odrážku položky B 3020?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 190, s. 1.

2     Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování ze dne 22. března 1989.

3     Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. 2008, L 312, s. 3).