Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Köln (Niemcy) w dniu 6 maja 2019 r. – Interseroh Dienstleistungs GmbH / Land Nordrhein-Westfalen

(Sprawa C-353/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Verwaltungsgericht Köln

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Interseroh Dienstleistungs GmbH

Strona przeciwna: Land Nordrhein-Westfalen

Pytania prejudycjalne

1)

a)

Czy rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów1 , w szczególności załącznik III w związku z kodem B 3020 aneksu IX konwencji bazylejskiej2 należy interpretować w ten sposób, że tiret zawarte w tym kodzie stanowią poszczególne kategorie w rozumieniu rozporządzenia nr 1013/2006?

b)

Jeżeli na pytanie pierwsze lit. a) zostanie udzielona odpowiedź przecząca:

Czy kod B 3020 obejmuje mieszane odpady z papieru i kartonu zawierające – jak odpady rozpatrywane w postępowaniu głównym – poza lekkimi opakowaniami z papieru i kartonu również kartony na płyny z klejonym/laminowanym kartonem?

2)

Jeżeli na pytanie pierwsze lit. b) zostanie udzielona odpowiedź twierdząca:

a)

Czy kod B 3020, względnie jego tiret czwarte, należy interpretować w ten sposób, że wymaga całkowitego braku substancji obcych w tym znaczeniu, że przyporządkowanie odpadu do tego kodu jest wykluczone, jeżeli odpad – niezależnie od jego ilości i potencjału ryzyka – zawiera inne substancje jako odpady oraz makulaturę z papieru i kartonu (substancje obce)?

b)

Jeżeli na pytanie drugie lit. a) zostanie udzielona odpowiedź przecząca:

Czy występowanie substancji obcej w odpadzie, w szczególności ze względu na jej ilość, może stać na przeszkodzie przyporządkowaniu do kodu B 3020, względnie do jego tiret czwartego, również wówczas, gdy nie są spełnione przesłanki zdania wprowadzającego załącznika III do rozporządzenia nr 1013/2006, tzn. w związku z zanieczyszczeniem innymi substancjami ryzyko związane z odpadem nie jest zwiększone tak dalece, by za odpowiednie uznać poddanie procedurze pisemnego zgłoszenia i zgody, wziąwszy pod uwagę właściwości odpadów niebezpiecznych wymienionych w załączniku III do dyrektywy Rady 91/689/EWG, i nie jest uniemożliwiony odzysk odpadów w sposób racjonalny ekologicznie?

3)

Jeżeli na pytanie pierwsze lit. b) zostanie udzielona odpowiedź przecząca:

a)

Czy pkt 3 lit. g) załącznika IIIA do rozporządzenia nr 1013/2006 należy interpretować w ten sposób, że wymaga całkowitego braku substancji obcych w tym znaczeniu, że przyporządkowanie mieszaniny odpadów do tego kodu jest wykluczone, jeżeli mieszanina ta – niezależnie od jej ilości i potencjału ryzyka – zawiera inne odpady niż odpady wskazane w pierwszych trzech tiret kodu B 3020 (substancje obce)?

b)

Jeżeli na pytanie trzecie lit. a) zostanie udzielona odpowiedź przecząca:

Czy substancje obce, które nie stoją w każdym razie na przeszkodzie przyporządkowaniu do pkt 3 lit. g) do załącznika IIIA rozporządzenia nr 1013/2006, mogą stanowić również odpady, które jako takie należałoby przyporządkować do tiret czwartego kodu B 3020?

____________

1 Dz.U. 2006, L 190, s. 1.

2 Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych z dnia 22 marca 1989 r.