Appel iværksat den 6. juni 2019 af Pometon SpA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Udvidede Afdeling) den 28. marts 2019 i sag T-433/16, Pometon mod Kommissionen

(Sag C-440/19 P)

Processprog: italiensk

Parter

Appellant: Pometon SpA (ved avvocati E. Fabrizi, V. Veneziano og A. Molinaro)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Principalt: Den appellerede dom ophæves for så vidt angår den del, hvor anbringenderne om, at den anfægtede afgørelse annulleres i sin helhed, forkastes, og følgelig annulleres den omtvistede afgørelse.

Subsidiært:

Den appellerede dom ophæves, for så vidt som Retten med urette udelukkede, at Pometons påståede deltagelse i det foreholdte kartel var afbrudt i perioden fra den 18. november 2005 til den 20. marts 2007, og Domstolen nedsætter følgelig under udøvelse af sin fulde prøvelsesret den bøde, som Pometon er blevet pålagt.

Under alle omstændigheder nedsætter Domstolen under udøvelse af sin fulde prøvelsesret den bøde, som Pometon er blevet pålagt, idet Retten tilsidesatte ligebehandlingsprincippet.

Under alle omstændigheder tilpligtes Kommissionen at betale sagsomkostningerne og alle andre omkostninger afholdt af appellanten i forbindelse med nærværende sag og sagen ved Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har appellanten fremsat fire anbringender.

1. Første anbringende: Retten foretog en forkert anvendelse af de grundlæggende principper, som EU’s retsorden er støttet på, det vil sige princippet om uskyldsformodning og princippet om upartisk afgørelse, idet den undlod at kritisere Kommissionens tilsidesættelse af disse grundlæggende principper.

2. Andet anbringende: Retten tilsidesatte principperne om bevisbyrde og undlod at anvende princippet om uskyldsformodning, da den tiltrådte Kommissionens konklusioner om, at Pometon havde deltaget i det påståede kartel, og den gav endvidere en selvmodsigende og/eller utilstrækkelig begrundelse i denne forbindelse.

Retten konkluderede, at appellanten var skyldig, på grundlag af formodninger og »sandsynligheder«, idet den i øvrigt i absolut generelle vendinger anførte de dokumenter, som dannede grundlag for disse antagelser.

3. Tredje anbringende: Retten foretog en forkert anvendelse af principperne om bevisbyrde og undlod at anvende princippet om uskyldsformodning, da den erklærede, at Kommissionen i tilstrækkelig grad havde godtgjort, at Pometon ikke havde afbrudt sin deltagelse i overtrædelsen i den cirka seks måneder lange periode fra den 18. november 2005 til den 20. marts 2007, selv om den med hensyn til denne periode ikke rådede over beviser for hemmelige kontakter, og den gav endvidere en selvmodsigende og/eller utilstrækkelig begrundelse i denne forbindelse.

4. Fjerde anbringende: Retten tilsidesatte ligebehandlingsprincippet i forbindelse med fastsættelsen af den bøde, som Pometon er blevet pålagt, og den gav en selvmodsigende og/eller utilstrækkelig begrundelse i denne forbindelse. Navnlig fastsatte Retten på ny den bøde, som appellanten er blevet pålagt, ved at identificere en procentsats af bødens grundbeløb, som ikke stemmer overens med de procentsatser for nedsættelse, som Kommissionen har anvendt på settling parties, og den gav ikke nogen objektiv begrundelse for denne behandling.

____________