Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 16. aprīlī iesniedza Amtsgericht Düsseldorf (Vācija) – EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH

(Lieta C-345/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Düsseldorf

Pamatlietas puses

Prasītāja: EUflight.de GmbH

Atbildētāja: Eurowings GmbH

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regulas (EK) Nr. 261/2004 1 4., 5., 6. un 7. panta noteikumi ir jāinterpretē tādējādi, ka pasažieri, kuri ar rezervēto lidojumu vairāk nekā vienu stundu pirms paredzētās izlidošanas tiek nogādāti galamērķī, saņem kompensāciju, atbilstoši piemērojot šīs regulas 7. pantu?

Vai saskaņā ar regulas 7. panta 2. punktu to var samazināt atkarībā no lidojuma attāluma, ja ielidošanas laiks ir agrāks par šajā normā minēto ielidošanas kavēšanos un pat par paredzēto ielidošanu?

Vai samazināšanas iespējas nav, ja izlidošanas laiks ir agrāks par paredzēto izlidošanas laiku tikpat daudz kā 7. panta 2. punktā paredzētais kavēšanās slieksnis (tātad vairāk nekā divas, trīs vai četras stundas)?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91, OV 2004, L 46, 1. lpp.