Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Düsseldorf (Tyskland) den 16 april 2019 – EUflight.de GmbH mot Eurowings GmbH

(Mål C-345/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Düsseldorf

Parter i det nationella målet

Kärande: EUflight.de GmbH

Svarande: Eurowings GmbH

Tolkningsfrågor

Ska bestämmelserna i artiklarna 4, 5, 6 och 7 i förordning (EG) nr 261/20041 tolkas så, att flygpassagerare som transporteras med den bokade flygningen till den slutliga bestämmelseorten mer än en timme före den planerade avgångstiden har rätt till kompensation i enlighet med artikel 7 i förordningen?

Kan kompensationen minskas, beroende på flygningens avstånd, enligt artikel 7.2 i förordningen, om ankomsttiden ligger före de ankomstförseningar som anges i denna bestämmelse och till och med före den tidtabellsenliga ankomsttiden?

Saknas möjlighet att minska kompensationen, om avgångstiden tidigareläggs i förhållande till den tidtabellsenliga avgångstiden med en tidslängd som motsvarar de tidsgränser som föreskrivs i artikel 7.2 i förordningen vid förseningar (det vill säga mer än två, tre eller fyra timmar)?”

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).