Odvolanie podané 15. apríla 2019: Boudewijn Schokker proti uzneseniu Všeobecného súdu (ôsma komora) z 8. februára 2019 vo veci T-817/17, Schokker/AESA

(vec C-310/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Boudewijn Schokker (v zastúpení: T. Martin, S. Orlandi, advokáti)

Ďalší účastník konania: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EABL)

Návrhy odvolateľa

zrušiť uznesenie z 8. februára 2019 vo veci T-817/17, Schokker/EABL,

vrátiť vec na prejednanie Všeobecnému súdu,

o trovách konania rozhodnúť neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa odvolateľa sa Všeobecný súd v prvom rade dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď zamietol žalobu z dôvodu, ktorý vzniesol tento súd sám ex offo a považoval ho za „zjavný“ dôvod. Všeobecný súd tak porušil článok 126 svojho rokovacieho poriadku a práva odvolateľa na obhajobu.

Odvolateľ v druhom rade tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď dospel k záveru, že nie je relevantné preskúmavať dôvody stiahnutia spornej pracovnej ponuky, pretože pracovná ponuka môže byť aj tak kedykoľvek a bez akýchkoľvek podmienok stiahnutá.

____________