Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 2.5.2019 – Bundeszentralamt für Steuern v. Y-GmbH

(asia C-346/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzhof

Pääasian asianosaiset

Revision-menettelyn valittaja: Bundeszentralamt für Steuern

Revision-menettelyn vastapuoli: Y-GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY1 säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi palautusjäsenvaltioon sijoittautumattomille mutta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille verovelvollisille 12.2.2008 annetun neuvoston direktiivin 2008/9/EY2 (jäljempänä direktiivi 2008/9/EY) 8 artiklan 2 kohdan d alakohtaa, jonka mukaan palautushakemuksessa on annettava kunkin palautusjäsenvaltion ja kunkin laskun osalta muun muassa laskun numero, tulkittava siten, että myös laskun viitenumeron antaminen riittää, kun se on ilmoitettu laskutositteessa laskun numeroa täydentävänä yksilöintikriteerinä?

Jos edelliseen kysymykseen vastataan kieltävästi: Täyttääkö palautushakemus, jossa on ilmoitettu laskun numeron sijasta laskun viitenumero, muodolliset vaatimukset ja onko se tehty määräajassa direktiivin 2008/9/EY 15 artiklan 1 kohdan toisessa virkkeessä tarkoitetulla tavalla?

Onko toiseen kysymykseen annettavassa vastauksessa otettava huomioon, että palautusjäsenvaltioon sijoittautumaton verovelvollinen voi järkevästi toimivan hakijan näkökulmasta katsottuna ja sijoittautumisjäsenvaltion perustaman sähköisen portaalin ja palautusjäsenvaltion laatiman lomakkeen sisällön perusteella odottaa, että hakemuksen voidaan katsoa olevan asianmukainen ja ainakin muodolliset vaatimukset täyttävä ja määräajassa tehty, jos laskun numeron sijasta on annettu muu tunniste, jolla hakemuksen kohteena oleva lasku voidaan yksilöidä?

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1).

2 EUVL 2008, L 44, s. 23.