Begäran om förhandsavgörande framställd av Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumänien) den 15 april 2019 – Consiliul Concurenţei mot Whiteland Import Export SRL

(Mål C-308/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Parter i det nationella målet

Klagande: Consiliul Concurenţei

Motpart: Whiteland Import Export SRL

Tolkningsfrågaga

Ska artiklarna 4.3 FEU och 101 FEUF tolkas så, att medlemsstaternas domstolar är skyldiga att tolka de nationella bestämmelserna om preskription av konkurrensmyndighetens befogenhet att ålägga administrativa påföljder i enlighet med artikel 25.3 i förordning (EG) nr 1/20031 , och så, att nämnda artiklar utgör hinder för att tolka en nationell bestämmelse så, att enbart det formella inledandet av en utredning angående ett konkurrensbegränsande beteende, och inte därpå följande åtgärder som vidtas i samband med denna utredning, medför preskriptionsavbrott?

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EGT L 1, 2003, s. 1).