Kasační opravný prostředek podaný dne 19. února 2019 Dovgan GmbH proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 13. prosince 2018 ve věci T-830/16, Monolith Frost GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-142/19 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Dovgan GmbH (zástupce: C. Rohnke, Rechtsanwalt)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Monolith Frost GmbH

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

rozsudek prvního senátu Tribunálu Evropské unie ze dne 13. prosince 2018 (T-830/16) zrušil;

následně: žalobu zamítl.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka uvádí jako důvody kasačního opravného prostředku porušení unijního práva a zkreslování důkazů.

1. Zkreslování důkazů

Na rozdíl od tvrzení Tribunálu v bodu 55 Amtsgericht Köln (obvodní soud v Kolíně nad Rýnem, Německo) nekonstatoval, že značná část německého obyvatelstva hovoří rusky.

Na rozdíl od tvrzení Tribunálu v bodu 64 napadeného rozsudku odvolací senát zpochybnil rozhodnutí zrušovacího oddělení EUIPO, podle něhož byl výraz „пломбир“ [plombir] v bývalém SSSR používán k označení druhu smetanové zmrzliny.

2. Porušení čl. 85 odst. 3 jednacího řádu Tribunálu

Tribunál porušil čl. 85 odst. 3 svého jednacího řádu, neboť neprávem nezohlednil rozhodnutí Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr, Německo) ze dne 6. července 2017, které předložila vedlejší účastnice řízení. Předložení důkazu teprve na jednání bylo odůvodněno datem rozhodnutí. Kromě toho se jednalo o protidůkaz podle čl. 92 odst. 7 jednacího řádu Tribunálu.

3. Porušení čl. 85 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu

Tribunál v bodu 69 se nesprávně odvolával na přílohy K 16 a K 17 žalobkyně. Jejich předložení žalobkyní bylo opožděné, a proto se k nim nemělo podle čl. 85 odst. 1 jednacího řádu přihlížet.

4. Porušení povinnosti uvést odůvodnění

Napadený rozsudek podle navrhovatelky neobsahuje dostatečné odůvodnění pro předpoklad Tribunálu, že v pobaltských státech značná část obyvatelstva zná význam ruského slova „пломбир“. Chybí zejména konstatování, že se potud jedná o slovo základní slovní zásoby, kterému rozumí také osoby, pro které není ruština mateřským jazykem.

Rozsudek (zejména v bodech 64 a 65) postrádá také dostatečné odůvodnění pro tvrzení, proč se v případě „пломбир“ v bývalém SSSR nemělo jednat o smyšlený název nebo značku výrobku.

Nakonec rozsudek (bod 66) neodůvodnil, proč by se na základě pouhé zmínky o označení podle standardu GOST mělo dovodit, že se jedná o ruský „běžný výraz“ a proč má být obchodním kruhům uvnitř Evropské unie tento standard znám.

____________