Dovgan GmbH 19. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 13. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-830/16: Monolith Frost GmbH versus EUIPO

(kohtuasi C-142/19 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Dovgan GmbH (esindaja: advokaat C. Rohnke)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Monolith Frost GmbH

Apellandi nõuded

Tühistada Üldkohtu (esimene koda) 13. detsembri 2018. aasta otsus kohtuasjas T-830/16;

seejärel: jätta hagi rahuldamata.

Väited ja peamised argumendid

Apellant väidab oma apellatsioonkaebuses, et rikutud on liidu õigust ja moonutatud tõendeid.

1.    Tõendite moonutamine

Vastupidi Üldkohtu seisukohale vaidlustatud kohtuotsuse punktis 55, et tuvastanud Amtsgericht Köln (Kölni esimese astme kohus), et suur osa Saksamaa elanikest oskab vene keelt.

Vastupidi Üldkohtu seisukohale vaidlustatud kohtuotsuse punktis 64 seadis apellatsioonikoda kahtluse alla EUIPO tühistamisosakonna otsuse, mille kohaselt sõna „пломбир“ [plombir] kasutati endises NSVLis üht sorti koorejäätise tähistamiseks.

2.    Üldkohtu kodukorra artikli 85 lõike 3 rikkumine

Üldkohus rikkus oma kodukorra artikli 85 lõiget 3 ja eksis, kui ta ei võtnud arvesse apellandi viidatud Bundesgerichtshofi (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus) 6. juuli 2017. aasta otsust. Alles suulises menetluses tõendite esitamine on põhjendatud viidatud kohtuotsuse kuulutamise kuupäevaga. Lisaks sellele oli tegemist vastutõendiga Üldkohtu kodukorra artikli 92 lõike 7 tähenduses.

3.    Üldkohtu kodukorra artikli 85 lõike 1 rikkumine

Üldkohus eksis, kui ta tugines vaidlustatud kohtuotsuse punktis 96 hagiavalduse lisadele K 16 ja K 17. Hageja esitas need hilinenult ja need ei oleks tohtinud kodukorra artikli 85 lõike 1 kohaselt arvesse võtta.

4.    Põhjendamiskohustuse rikkumine

Vaidlustatud kohtuotsuses ei ole piisavalt põhjendatud Üldkohtu seisukohta, et oluline osa Balti riikide kodanikest mõistava venekeelse sõna „пломбир“ tähendust. Eelkõige on ekslik järeldus, et see sõna kuulub põhisõnavarasse ja sellest saavad aru ka inimesed, kelle emakeel ei ole vene keel.

Vaidlustatud kohtuotsus (eelkõige punktid 64 ja 65) ei ole ka piisavalt põhjendatud osas, miks sõna „пломбир“ ei peetud endises NSVLis väljamõeldud nimetuseks või kaubamärgiks.

Lõpuks toob apellant esile, et vaidlustatud kohtuotsuses (punkt 66) ei ole põhjendatud, miks lihtsalt äramärkimine standardis GOST võimaldab järeldada, et tegemist on venekeelse „üldnimetusega“ ja miks ELi avalikkus peaks seda standardit teadma.

____________