Žalba koju su 18. lipnja 2019. podnijeli Qualcomm, Inc. i Qualcomm Europe, Inc. protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 9. travnja 2019. u predmetu T-371/17: Qualcomm i Qualcomm Europe protiv Komisije

(predmet C-466/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. (zastupnici: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, odvjetnik, M. Davilla, dikigoros)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine pobijanu presudu;

poništi Odluku Komisije C(2017) 2258 final od 31. ožujka 2017. koja se odnosi na postupak iz članka 18. stavka 3. i članka 24. stavka 1. točke (d) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/20031 u predmetu AT.39711 – Qualcomm (predatorne cijene) (u daljnjem tekstu: Odluka);

podredno, vrati predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje u skladu s presudom Suda, i

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova koje su žalitelji imali pred Sudom i Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog: Opći sud nije se očitovao o žaliteljevim argumentima.

Drugi žalbeni razlog: zaključak da je Odluka bila odgovarajuće obrazložena temelji se na očitim pogreškama koje se tiču činjenica, prava i nedostatnom obrazloženju.

Treći žalbeni razlog: zaključak da su informacije koje su zahtijevane na temelju Odluke bile nužne temelji se na očitim pogreškama koje se tiču prava i činjenica, iskrivljavanju dokaza, nedostatnom obrazloženju i neuzimanju u obzir svih relevantnih dokaza.

Četvrti žalbeni razlog: zaključak da su informacije koje su zahtijevane na temelju Odluke proporcionalne temelji se na očitim pogreškama koje se tiču činjenica, iskrivljavanju dokaza i nedostatnom obrazloženju.

Peti žalbeni razlog: Opći je sud pogrešno primijenio pravila o teretu dokazivanja u odnosu na navodne povrede članka 102. UFEU-a.

Šesti žalbeni razlog: Opći je sud došao do zaključaka koji čine povredu privilegije od samooptuživanja.

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u (SL 2003., L 1, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 1., str. 165.)