Жалба, подадена на 14 юни 2019 г. от ClientEarth срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 4 април 2019 г. по дело T-108/17, ClientEarth/Комисия

(Дело C-458/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ClientEarth (представител: A. Jones, barrister)

Друга страна в производството: Европейска комисия, Европейска агенция по химикали

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени решението на Общия съд по дело T-108/17;

да върне делото за разглеждане от Общия съд или при условията на евентуалност,

да отмени решението на Общия съд по дело T-108/17, и

да обяви жалбата му за допустима и обоснована и така да отмени обжалваното решение, като при всички случаи,

осъди Комисията да заплати съдебните разноски, в това число разноските на встъпилите страни в първоинстанционното производство и в производството по обжалване.

Основания и основни доводи

Първо основание: Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, когато обявил, че подадената пред него жалба „може да бъде само относно законосъобразността на решението по искането за вътрешно преразглеждане, но не и относно това дали заявлението за разрешение е достатъчно или не“ и че „основанията и доводите, представени пред Общия съд в производство за отмяната на решение, с което се отхвърля искане за вътрешно преразглеждане, биха могли да се приемат за допустими само ако тези основания и доводи вече са били представени от жалбоподателя в искането за вътрешно преразглеждане,“ и на това основание обявил, че в някои части жалбата за отмяна на жалбоподателя е недопустима.

Второ основание: Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, когато изискал твърде висока степен на доказване от неправителствените организации (НПО), когато предприемат действия на основание членове 10 и 12 от Орхуския регламент1 .

Трето основание: Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, когато приел, че намаляването на количеството непреработено ВПСБ2 , произведено или използвано с помощта на рециклиран вариант на ВПСБ, може да се окачестви като функция, съответстваща на Регламент № 1907/20063 , и като основа за анализ на алтернативите.

Четвърто основание: Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, когато приел, че преценката на съответствието, предвидена в член 60, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 19047/2006, е чисто формална и не изисква да се провери дали предоставената от заявителя информация действително отговаря на изискванията по член 62 и приложение I.

Пето основание: Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, когато тълкувал член 60, параграф 4 в смисъл, че допуска произнасяне относно равновесието между рисковете и ползите, без да е налице информация, установяваща, че рискът отговаря на изискванията по приложение I.

Шесто основание: Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, когато приел, че „в светлината на член 60, параграф 2 и на член 62, параграф 4, буква г) от Регламент № 1907/2006 следва да се приеме, че само данните, свързани с характерните свойства на веществото, включени в приложение XIV към Регламент № 1907/2006, са релевантни за оценката на рисковете, посочени в член 60, параграф 4, първо изречение от Регламент № 1907/2006“.

Седмо основание: Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, когато тълкувал принципа на предпазните мерки.

____________

1 Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (ОВ  L 264, 2006 г., стр. 13; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 17, стр. 126).

2 Вещество, пораждащо сериозно безпокойство.

3 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 60, стр. 3).