2019 m. birželio 14 d. ClientEarth pateiktas apeliacinis skundas dėl Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-108/17 ClientEarth / Komisija

(Byla C-458/19 P)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: ClientEarth, atstovaujama baristerio A. Jones

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Europos cheminių medžiagų agentūra

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-108/17;

grąžinti bylą Bendrajam Teismui svarstyti; arba, papildomai

panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-108/17, ir

pripažinti ieškinį priimtinu ir pagrįstu bei dėl to panaikinti ginčijamą sprendimą, ir, bet kuriuo atveju,

įpareigoti Komisiją atlyginti bylinėjimosi išlaidas, įskaitant įstojusių į bylą šalių patirtas išlaidas, pirmojoje ir apeliacinėje instancijose.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis pagrindas: teisės klaida teigiant, kad Bendrajam Teismui pareikštas ieškinys „gali būti susijęs tik su sprendimo dėl prašymo atlikti vidaus peržiūrą teisėtumu, o ne su tuo, ar paraiška autorizacijai gauti yra pakankama“ ir, kad „pateiktus pagrindus ir argumentus galima pripažinti priimtinais, tik jeigu šiuos pagrindus ir argumentus ieškovė jau buvo pateikusi prašyme atlikti vidaus peržiūrą“, ir atmetant kai kurias ieškinio dėl panaikinimo dalis kaip nepriimtinas remiantis šiais pagrindais.

Antrasis pagrindas: teisės klaida taikant per aukštus įrodymų standartus nevyriausybinėms organizacijoms (NVO), kurios pateikia prašymus pagal Orhuso reglamento1 10 ir 12 straipsnius.

Trečiasis pagrindas: teisės klaida nusprendžiant, kad grynosios labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos, naudojamos ar gaunamos kaip perdirbta labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga, kiekio sumažinimą galima laikyti funkcija, atitinkančia REACH reglamentą2 ir atitinkamos alternatyvos analizės pagrindu.

Ketvirtasis pagrindas: teisės klaida aiškinant atitikimo vertinimą pagal REACH reglamento 60 straipsnio 7 dalį kaip visiškai formalų be reikalavimo įsitikinti, kad apeliantės pateikta informacija atitinka 62 straipsnio ir 1 priedo reikalavimus.

Penktasis pagrindas: teisės klaida aiškinant, kad pagal 60 straipsnio 4 dalį galima spręsti dėl rizikos ir naudos pusiausvyros be informacijos apie riziką pagal 1 priedo reikalavimus.

Šeštasis pagrindas: teisės klaida nusprendžiant, kad „atsižvelgiant į Reglamento Nr. 1907/2006 60 straipsnio 2 dalį ir 62 straipsnio 4 dalies d punktą, darytina išvada, kad tik tie duomenys, kurie susiję su cheminei medžiagai būdingomis savybėmis, įtrauktomis į Reglamento Nr. 1907/2006 XIV priedą, yra reikšmingi atliekant rizikos vertinimą, apie kurį kalbama Reglamento Nr. 1907/2006 60 straipsnio 4 dalies pirmame sakinyje“.

Septintasis pagrindas: Bendrojo Teismo teisės klaida aiškinant atsargumo principą.

____________

1 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (OL L 264, 2006 9 25, p. 13).

2 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).