Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 14. jūnijā ClientEarth ir iesniegusi par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 4. aprīļa spriedumu lietā T-108/17 ClientEarth/Komisija

(Lieta C-458/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: ClientEarth (pārstāvis: A. Jones, barrister)

Pārējās lietas dalībnieces: Eiropas Komisija, Eiropas Ķimikāliju aģentūra

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas spriedumu lietā T-108/17;

nodot lietu atpakaļ izskatīšanai Vispārējā tiesā vai, alternatīvi,

atcelt Vispārējās tiesas spriedumu lietā T-108/17 un

prasījumu par atcelšanu atzīt par pieņemamu un pamatotu un attiecīgi atcelt apstrīdēto lēmumu, un katrā ziņā

piespriest Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus, kas radušies pirmajā instancē un apelācijas tiesvedībā.

Pamati un galvenie argumenti

Pirmais pamats – kļūda tiesību piemērošanā, konstatējot, ka Vispārējā tiesā iesniegtā prasība “var attiekties nevis uz jautājumu, cik pilnīgs vai nepilnīgs ir licences pieteikums, bet gan vienīgi uz lēmuma par iekšējas pārskatīšanas pieprasījumu tiesiskumu” un ka “pamatus un argumentus, kuri ir izvirzīti Vispārējā tiesā celtā prasībā atcelt lēmumu, ar kuru ir noraidīts iekšējas pārskatīšanas pieprasījums, var atzīt par pieņemamiem vienīgi tad, ja šos pamatus un argumentus prasītājs ir ietvēris jau iekšējas pārskatīšanas pieprasījumā”, un uz šī pamata apelācijas sūdzības iesniedzējas celto prasību noraidot daļēji kā nepieņemamu.

Otrais pamats – kļūda tiesību piemērošanā, izvirzot pārāk augstu pierādīšanas pienākuma standartu nevalstiskajām organizācijām (NVO), kuras vēršas tiesā saskaņā ar Orhūsas regulas 10. un 12. pantu 1 .

Trešais pamats – kļūda tiesību piemērošanā, nospriežot, ka saražotas vai izmantotas neapstrādātas SVHC 2 daudzuma samazināšana, tā vietā izmantojot pārstrādātu SVHC, var tikt uzskatīta par REACH regulai 3 atbilstošu funkciju un kalpot kā pamats lietderīgai alternatīvu risinājumu analīzei.

Ceturtais pamats – kļūda tiesību piemērošanā, interpretējot REACH regulas 60. panta 7. punktā paredzēto atbilstības pārbaudi kā pilnībā formālu, saskaņā ar kuru netiek prasīts pārliecināties, vai pieteikumā sniegtā informācija faktiski atbilst 62. panta un I pielikuma prasībām.

Piektais pamats – kļūda tiesību piemērošanā, interpretējot [REACH regulas] 60. panta 4. punktu tādējādi, ka saskaņā ar to riski un priekšrocības var tikt izsvērti, nesaņemot I pielikumā prasīto informāciju par riskiem.

Sestais pamats – kļūda tiesību piemērošanā, nospriežot, ka “Regulas Nr. 1907/2006 60. panta 2. punkta un 62. panta 4. punkta d) apakšpunkta izpratnē ir jāsecina, ka, veicot Regulas Nr. 1907/2006 60. panta 4. punkta pirmajā teikumā paredzēto risku novērtējumu, nozīme ir tikai datiem, kas skar tās vielai raksturīgās īpašības, kuras ir iekļautas Regulas Nr. 1907/2006 XIV pielikumā”.

Septītais pamats – kļūda tiesību piemērošanā, Vispārējai tiesai interpretējot piesardzības principu.

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1367/2006 (2006. gada 6. septembris) par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV 2006, L 264, 13. lpp.).

2 Vielas, kas rada ļoti lielas bažas

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 2006, L 396, 1. lpp.).