Pritožba, ki jo je organizacija ClientEarth vložila 14. junija 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 4. aprila 2019 v zadevi T-108/17, ClientEarth/Komisija

(Zadeva C-458/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: ClientEarth (zastopnik: A. Jones, barrister)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, Evropska agencija za kemikalije

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

sodbo Splošnega sodišča v zadevi T-108/17 razveljavi;

zadevo vrne Splošnemu sodišču v razsojanje, ali podredno

sodbo Splošnega sodišča v zadevi T-108/17 razveljavi, ter

ničnostno tožbo razglasi za dopustno in utemeljeno in posledično razglasi ničnost izpodbijanega sklepa, vsekakor pa

Komisiji naloži plačilo stroškov, vključno s stroški intervenientk, na prvi in drugi stopnji.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: Napačna uporaba prava, ker je bilo ugotovljeno, da se tožba pred Splošnim sodiščem „lahko nanaša zgolj na zakonitost sklepa, sprejetega o zahtevi za notranjo revizijo, ne pa na zadovoljivost vloge za avtorizacijo“, in da „je mogoče tožbene razloge in trditve, podane pred Splošnim sodiščem v tožbi za razglasitev ničnosti sklepa o zavrnitvi zahteve za notranjo revizijo, upoštevati zgolj v delu, v katerem jih je tožnik navedel v zahtevi za notranjo revizijo“, ter zaradi zavrnitve nekaterih delov tožbe za razglasitev ničnosti kot nedopustnih na tej podlagi.

Drugi pritožbeni razlog: napačna uporaba prava, ker je bil za nevladne organizacije, ki sprožijo postopke na podlagi člena 10 uredbe o Aarhuški konvenciji1 , uporabljen previsok dokazni standard.

Tretji pritožbeni razlog: Napačna uporaba prava, ker je bilo razsojeno, da lahko zmanjšanje količine proizvedene ali uporabljene neobdelane SVHC2 na račun uporabe reciklirane različice SVHC pomeni funkcijo, ki je v skladu z Uredbo REACH3 , in podlago za upoštevno analizo alternativ.

Četrti pritožbeni razlog: Napačna uporaba prava, ker je bila ocena skladnosti, določena v členu 60(7) Uredbe REACH, razlagana tako, da je povsem formalne narave, ne da bi bilo treba preveriti, ali so z informacijami v vlogi za avtorizacijo dejansko izpolnjuje zahteve iz člena 62 in Priloge I.

Peti pritožbeni razlog: Napačna uporaba prava, ker je bil člen 60(4) razlagan tako, da je mogoče na podlagi tehtanja tveganj in koristi podati ugotovitev brez upoštevanja informacij glede tveganja, ki izpolnjujejo zahteve iz Priloge I.

Šesti pritožbeni razlog: Napačna uporaba prava, ker je bilo razsojeno, da „je treba glede na člen 60(2) in člen 62(4)(d) Uredbe št. 1907/2006 ugotoviti, da so za oceno tveganja iz člena 60(4), prvi stavek, Uredbe št. 1907/2006 upoštevni samo podatki v zvezi z intrinzičnimi lastnostmi snovi, vključeni v Prilogo XIV k tej uredbi“.

Sedmi pritožbeni razlog: Napačna uporaba prava pri razlagi previdnostnega načela s strani Splošnega sodišča.

____________

1 Uredba (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (UL 2006, L 264, str. 13).

2 Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost.

3 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL 2006, L 396, str. 1).