Αναίρεση που άσκησε στις 13 Ιουνίου 2019 η Deutsche Lufthansa AG κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τέταρτο πενταμελές τμήμα) στις 12 Απριλίου 2019 στην υπόθεση T-492/15, Deutsche Lufthansa AG κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(Υπόθεση C-453/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Deutsche Lufthansa AG (εκπρόσωπος: A. Martin-Ehlers, δικηγόρος)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Land Rheinland-Pfalz, Ryanair DAC

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

Να κρίνει την πρωτοδίκως ασκηθείσα προσφυγή παραδεκτή και βάσιμη, καθόσον η προσφεύγουσα προσέβαλε το μέτρο 12 (καταβολή στο αποθεματικό κεφάλαιο του FFHG1 ) με την αιτιολογία ότι με το μέτρο αυτό χρηματοδοτήθηκαν λειτουργικές ενισχύσεις υπέρ του FFHG.

Κατά τα λοιπά, να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 12ης Απριλίου 2019 στην υπόθεση T-492/15.

Να δεχθεί το πρωτοδίκως υποβληθέν αίτημα και να ακυρώσει τη βασική απόφαση SA.21121 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 20142 (με εξαίρεση το μέτρο 12, στον βαθμό που αυτό χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή λειτουργικών ενισχύσεων για το FFHG).

Επικουρικώς, να αναπέμψει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο για να εκδώσει απόφαση, και

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Η αναιρεσείουσα προβάλλει κατ’ ουσίαν με την αίτησή της αναιρέσεως τους ακόλουθους λόγους:

Ατομικές ενισχύσεις, για τις οποίες κινήθηκε διαδικασία έρευνας:

Η πράξη αφορούσε την προσφεύγουσα ατομικά ήδη κατόπιν της απόφασης COFAZ3 και επομένως νομιμοποιούνταν να ασκήσει προσφυγή. Αυτό οφείλεται στο ότι η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη ουσιώδη πραγματικά στοιχεία και πρόσθετα πλεονεκτήματα, μολονότι τα μέτρα αυτά περιήλθαν σε γνώση της από την προσφεύγουσα. Η Επιτροπή προσέβαλε επομένως τα διαδικαστικά δικαιώματα της προσφεύγουσας.

Σε περίπτωση εφαρμογής της καλούμενης νομολογίας Mory4 , τότε πρέπει επικουρικώς να εφαρμοστεί η πρώτη εναλλακτική δυνατότητα. Λόγω της προσβολής των διαδικαστικών δικαιωμάτων της προσφεύγουσας, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Επιτροπή διενήργησε νομότυπη διαδικασία έρευνας. Στην περίπτωση αυτή επίσης, η πράξη αφορούσε την προσφεύγουσα ατομικά και επομένως νομιμοποιούνταν να ασκήσει προσφυγή.

Επικουρικώς, η προσφυγή πρέπει να κριθεί παραδεκτή και σε περίπτωση εφαρμογής της δεύτερης εναλλακτικής δυνατότητας της καλούμενης νομολογίας Mory, κατά την οποία η προσφεύγουσα όφειλε να αποδείξει ότι η θέση της στην αγορά θίγεται ουσιωδώς από τις ενισχύσεις. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πράγματι αντιστροφή του βάρους αποδείξεως, τουλάχιστον δε μετριασμός του εν λόγω βάρους υπέρ της προσφεύγουσας, δεδομένου ότι η Επιτροπή αποσιώπησε αυθαίρετα γνωστά σε αυτήν περιστατικά που ήταν κρίσιμα για την έκβαση της υπόθεσης. Όλως επικουρικώς, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η προσφεύγουσα απέδειξε όντως τέτοια ουσιώδη αρνητική επιρροή. Η διαφορετική νομική εκτίμηση του Γενικού Δικαστηρίου βαίνει πέραν της νομολογίας του Δικαστηρίου και στηρίζεται σε νομικώς εσφαλμένη αντίληψη της σχετικής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, παραμορφώνει και μειώνει τη σημασία των πραγματικών περιστατικών που προέβαλλαν τόσο η προσφεύγουσα όσο και η Επιτροπή, αλλοιώνει το περιεχόμενο της προσβαλλομένης αποφάσεως και παραβαίνει τους κανόνες περί του βάρους αποδείξεως.

Καθεστώτα ενισχύσεων:

Στην περίπτωση επίσης των καθεστώτων ενισχύσεων, η προσφυγή έπρεπε, κατά την άποψη της αναιρεσείουσας, να κριθεί παραδεκτή βάσει της αποφάσεως «Montessori»5 .

Ατομικές ενισχύσεις χωρίς διαδικασία έρευνας:

Στην περίπτωση ατομικών ενισχύσεων χωρίς διαδικασία έρευνας, η προσφυγή πρέπει, τουλάχιστον κατά την πρώτη εναλλακτική δυνατότητα της νομολογίας Mory, να κριθεί παραδεκτή, ιδίως διότι η Επιτροπή δεν κίνησε σχετικώς καμία διαδικασία έρευνας σε βάθος.

____________

1     Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH.

2     Απόφαση (ΕΕ) 2016/789 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την κρατική ενίσχυση SA.21121 (C 29/2008) (πρώην NN 54/07) την οποία χορήγησε η Γερμανία στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του αερολιμένα Frankfurt-Hahn και των χρηματοοικονομικών σχέσεων μεταξύ του αερολιμένα και της Ryanair (ΕΕ 2016, L 134, σ. 46).

3     Απόφαση της 12ης Ιουλίου 1990, Société CdF Chimie azote et fertilisants SA και Société chimique de la Grande Paroisse (SCGP) SA κατά Επιτροπής (C-169/84, ECLI:EU:C:1990:301).

4     Απόφαση της 17ης Σεπτεμβρίου 2015, Mory SA κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C-33/14 P, ECLI:EU:C:2015:609).

5     Απόφαση της 6ης Νοεμβρίου 2018, Scuola Elementare Maria Montessori Srl κ.λπ. (C-622/16 P έως C-624/16 P, ECLI:EU:C:2018:873).