Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 17. mája 2019 – MK/Autoridade Tributária e Aduaneira

(vec C-388/19)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: MK

Žalovaný: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciálna otázka

Majú sa články 12, 56, 57 a 58 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva [teraz články 18, 63, 64 a 65 Zmluvy o fungovaní Európskej únie] vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide v prejednávanej veci (článok 43 ods. 2 zákonníka o dani z príjmu fyzických osôb, schváleného zákonným dekrétom č. 442-A/88 z 30. novembra 1988 v znení zákona č. 109-B/2001 z 27. decembra 2001), so zmenami zavedenými zákonom č. 67-A/2007 z 31. decembra 2007 prostredníctvom zahrnutia odsekov 7 a 8 (teraz odseky 9 a 10) do článku 72 zákonníka o dani z príjmu fyzických osôb, ktorého účelom je umožniť, aby ostatné príjmy vyplývajúce z predaja nehnuteľností nachádzajúcich sa v členskom štáte (Portugalsko), ak je tento predaj vykonaný rezidentom iného členského štátu Európskej únie (Francúzsko), nepodliehali, voliteľne, vyššiemu daňovému bremenu, než je daňové bremeno uplatňované pri rovnakom type transakcie na ostatné príjmy dosiahnuté rezidentom štátu, v ktorom sa nehnuteľnosti nachádzajú?

____________