Odvolanie podané 20. júna 2019: Spolková republika Nemecko proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 10. apríla 2019 vo veci T-229/17, Spolková republika Nemecko/Európska komisia

(vec C-475/19 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: J. Möller, splnomocnený zástupca, M. Kottmann, M. Winkelmüller, F. van Schewick, Rechtsanwälte)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia a Fínska republika

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

1.    zrušil rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 10. apríla 2019 vo veci T-229/17, Spolková republika Nemecko/Európska komisia;

2.    zrušil rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/133 z 25. januára 2017 o zachovaní odkazu na harmonizovanú normu EN 14342:2013 „Drevené podlahoviny: Vlastnosti, posudzovanie zhody a označovanie“ v Úradnom vestníku Európskej únie s obmedzením v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/20111 ;

3.    zrušil rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/145 z 25. januára 2017 o zachovaní odkazu na harmonizovanú normu EN 14904:2006 „Povrchy pre športové areály. Vnútorné povrchy pre viaceré druhy športov. Špecifikácia.“ v Úradnom vestníku Európskej únie s obmedzením v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/20112 ;

4.    zrušil oznámenia Komisie z 10. marca 2017, z 11. augusta 2017, z 15. decembra 2017 a z 9. marca 2018, v rámci vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS3 , v rozsahu, v akom odkazujú na harmonizované normy EN 14342:2013 a EN 14904:2006;

5.    subsidiárne k bodom 2., 3 a 4, vrátil vec Všeobecnému súdu na ďalšie konanie;

6.    zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka opiera svoje odvolanie o tri odvolacie dôvody:

Po prvé, napadnutý rozsudok podľa nej porušuje článok 263 ods. 1 ZFEÚ, keďže Všeobecný súd zamietol návrhy Spolkovej republiky na zrušenie napadnutých oznámení ako neprípustné. Všeobecný súd nezohľadnil skutočnosť, že napadnuté oznámenia boli určené k tomu, aby vyvolali záväzné právne účinky, ktoré neboli totožné s právnymi účinkami napadnutých rozhodnutí.

Po druhé, napadnutý rozsudok podľa odvolateľky porušuje článok 18 ods. 2 v spojení s článkom 17 ods. 5 nariadenia č. 305/2011. Všeobecný súd nezohľadnil to, že Komisia bola vzhľadom na tieto ustanovenia tak oprávnená ako aj povinná prijať opatrenie, o ktoré sa usilovala Spolková republika Nemecko.

Po tretie, napadnutý rozsudok porušuje článok 18 ods. 2 v spojení s článkom 3 ods. 1 a ods. 2 ako aj článok 17 ods. 3 nariadenia č. 305/2011. Všeobecný súd nezohľadnil to, že Komisia bola vzhľadom na tieto ustanovenia povinná preskúmať, či sporné normy ohrozovali dodržovanie základných požiadaviek na stavebné práce.

____________

1 Ú. v. EÚ L 21, 2017, s. 113.

2 Ú. v. EÚ L 22, 2017, s. 62.

3 Ú. v. EÚ C 76, 2017, s. 32; Ú. v. EÚ C 267, 2017, s. 16; Ú. v. EÚ C 435, 2017, s. 41; Ú. v. EÚ C 92, 2018, s. 139.