Преюдициално запитване от Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Белгия), постъпило на 10 май 2019 г. — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)/Weareone.World BVBA, Wecandance NV

(Дело C-372/19)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Страни в главното производство

Ищец: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)

Ответници: Weareone.World BVBA, Wecandance NV

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 102 ДФЕС евентуално във връзка с член 16 от Директива 2014/26/ЕС1 [на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година] „относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар“ да се тълкува в смисъл, че е налице злоупотреба с господстващо положение, когато организация за колективно управление на авторски права, която има фактически монопол в държава членка, прилага спрямо организатори на музикални събития модел за възнаграждение за правото на публично възпроизвеждане на музикални произведения, който наред с друго се основава на оборота и

1.    използва степенувана фиксирана тарифа вместо тарифа, която (с помощта на актуалните технически средства) да взема предвид точната част на управлявания от организацията за колективно управление репертоар от изпълнената по време на събитието музика?

2.    определя лицензните възнаграждения в зависимост и от външни фактори, като inter alia цената на билета, цената на храните и напитките, бюджета за участващите творци и бюджета за други елементи, като декора?

____________

1 ОВ L 84, 2014 г, стр. 72.