Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Conseil d'État (Γαλλία) στις 24 Μαΐου 2019 – Société Générale SA κατά Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Υπόθεση C-403/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Conseil d'État

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: Société Générale SA

Αναιρεσίβλητος: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Προδικαστικό ερώτημα

Συνεπάγεται, υπό το πρίσμα του άρθρου 56 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, νυν άρθρου 63 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γεγονός ότι η εφαρμογή των [φορολογικών] κανόνων, προκειμένου να αντισταθμιστεί η διπλή φορολογία μερισμάτων που καταβάλλονται σε εταιρία υποκείμενη στον φόρο εταιριών στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη από εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος και υπόκεινται, λόγω της ασκήσεως από το κράτος αυτό της φορολογικής του αρμοδιότητας, σε παρακράτηση στην πηγή, ενδέχεται να αφήνει περιθώριο μειονεκτήματος εις βάρος των πράξεων που αφορούν τίτλους αλλοδαπών εταιριών και οι οποίες πραγματοποιούνται από εταιρίες που υπόκεινται στον φόρο εταιριών στο πρώτο κράτος, ότι το πρώτο αυτό κράτος, εφόσον έχει επιλέξει να αντισταθμίσει τη διπλή φορολογία, βαίνει πέραν της παραιτήσεως από την είσπραξη των φορολογικών εσόδων που θα αποκόμιζε από την επιβολή του φόρου εταιριών στα επίμαχα μερίσματα;

____________