Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Den Haag, ’s-Hertogenboschin toimipaikka (Alankomaat) on esittänyt 12.6.2019 – TQ v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(asia C-441/19)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank Den Haag, ’s-Hertogenboschin toimipaikka

Pääasian asianosaiset

Kantaja: TQ

Vastaaja: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2008/115/EY1 (jäljempänä palauttamisdirektiivi) 10 artiklaa, luettuna yhdessä perusoikeuskirjan 4 ja 24 artiklan, palauttamisdirektiivin johdanto-osan 22 perustelukappaleen ja 5 artiklan johdantolauseen ja a alakohdan sekä direktiivin 2011/95/EU2 (jäljempänä määrittelydirektiivi) 15 artiklan kanssa, tulkittava siten, että jäsenvaltion viranomaisten on, ennen kuin ilman huoltajaa matkustavalle alaikäiselle määrätään paluuvelvoite, hankittava varmuus ja selvitys siitä, onko alkuperämaassa joka tapauksessa lähtökohtaisesti järjestetty asianmukainen vastaanotto ja onko se saatavilla?

Onko palauttamisdirektiivin 6 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessä perusoikeuskirjan 21 artiklan kanssa, tulkittava siten, etteivät jäsenvaltiot saa tehdä ikään perustuvaa eroa laillisen alueella oleskelun sallimisen yhteydessä, jos vahvistetaan, ettei ilman huoltajaa matkustava alaikäinen voi saada pakolaisen asemaa tai toissijaista suojelua?

Onko palauttamisdirektiivin 6 artiklan 4 kohtaa tulkittava siten, että jos ilman huoltajaa matkustava alaikäinen ei noudata paluuvelvoitettaan eikä jäsenvaltio suorita mitään konkreettisia toimia maasta poistamiseen ryhtymiseksi, paluuvelvoitetta on lykättävä ja näin ollen laillinen oleskelu on sallittava? Onko palauttamisdirektiivin 8 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että palauttamispäätöksen antamista ilman huoltajaa matkustavalle alaikäiselle suorittamatta tämän jälkeen maastapoistamistoimia ennen kuin kyseinen ilman huoltajaa matkustava alaikäinen täyttää 18 vuotta on pidettävä vilpittömän yhteistyön periaatteen ja yhteisön sisäistä lojaliteettia koskevan periaatteen vastaisena?

____________

1 Jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16.12.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY (EUVL 2008, L 348, s. 98)

2 Vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle 13.12.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/95/EU (EUVL 2011, L 337, s. 9)