Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 3. jūnijā iesniedza College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nīderlande) – De Ruiter vof/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Lieta C-361/19)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Pamatlietas puses

Prasītāja: De Ruiter vof

Atbildētājs: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1306/2013 (2013. gada 17. decembris) par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību 1 99. panta 1. punkts un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 809/2014 (2014. gada 17. jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību 2 , 73. panta 4. punkta a) apakšpunkts ir spēkā, ciktāl atbilstoši tiem, lai noteiktu gadu, attiecībā uz kuru tiek aprēķināts savstarpējās atbilstības samazinājums, ir jāņem vērā gads, kad ir ticis konstatēts savstarpējās atbilstības tiesību normu pārkāpums, ja gads, kad ir izdarīts pārkāpums, neatbilst gadam, kad tas ir ticis konstatēts?

____________

1     OV 2013, L 347, 549. lpp.

2     OV 2014, L 227, 69. lpp.