Иск, предявен на 16 май 2019 г. — Европейска комисия/Кралство Испания

(Дело C-384/19)

Език на производството: испански

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: E. Manhaeve и E. Sanfrutos Cano)

Ответник: Кралство Испания

Искания на ищеца

да се приеме за установено, че Кралство Испания е не е изпълнило задълженията си по член 7, параграфи 1 и 5 и по член 15, параграф 1 от Директива 2007/60/ЕО1 що се отнася до районите на речните басейни ES120 Гран Канария; ES122 Фуертевентура; ES123 Лансароте; ES124 Тенерифе; ES125 Ла Палма; ES126 Ла Гомера и ES127 Ел Хиеро.

да се приеме за установено, че Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по член 10, параграфи 1 и 2 от Директива 2007/60/ЕО що се отнася до районите на речните басейни ES120 Гран Канария, ES122 Фуертевентура и ES125 Ла Палма.

да се осъди Кралство Испания да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

От информацията, предоставена от испанските органи, се установява, че Испания не е изготвила, допълнила и публикувала в срок до 22 декември 2015 г., установен в Директива, плановете за управление на риска от наводнения по отношение на районите на речните басейни ES120 Гран Канария, ES122 Фуертевентура, ES123 Лансароте, ES124 Тенерифе, ES125 Ла Палма, ES126 Ла Гомера и ES127 Ел Хиеро. Комисията не е получила и копие от посочените планове както се изисква съгласно член 15, параграф 1 от Директивата.

Освен това, по отношение на три от районите на речни басейни: ES120 Гран Канария; ES122 Фуертевентура и ES125 Ла Палма фазата на уведомяване и консултиране с обществеността не е била проведена и във всички случаи не е била завършена. В резултат от това Комисията счита, че Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по член 10, параграфи 1 и 2 от Директива 2007/60/ЕО що се отнася до тези три райони на речни басейни.

____________

1 Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно оценката и управлението на риска от наводнения (ОВ L 288, 2007 г., стр. 27).