Преюдициално запитване от High Court (Ирландия), постъпило на 17 юни 2019 г. — Friends of the Irish Environment Limited/Commissioner for Environmental Information

(Дело C-470/19)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court (Ирландия)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Friends of the Irish Environment Limited

Ответник: Commissioner for Environmental Information

Първа заинтересована страна: The Courts Service of Ireland

Преюдициален въпрос

Контролът върху достъпа до съдебни преписки по дела, по които е постановено окончателно съдебно решение, срокът за обжалване е изтекъл и няма висяща жалба или други искания, каквито обаче при определени обстоятелства са възможни, представлява ли дейност в „качеството на съдебен орган“ по смисъла на член 2, параграф 2 от Директива 2003/4/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета?

____________

1 ОВ L 41, 2003 г., стр. 26.; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 9, стр. 200.