Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το High Court (Ιρλανδία) στις 17 Ιουνίου 2019 – Friends of the Irish Environment Limited κατά Commissioner for Environmental Information

(Υπόθεση C-470/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

High Court (Ιρλανδία)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Friends of the Irish Environment Limited

Καθού: Commissioner for Environmental Information

Πρώτη παρεμβαίνουσα: The Courts Service of Ireland

Προδικαστικό ερώτημα

Ασκείται υπό «δικαστική ιδιότητα», κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο 2, της οδηγίας 2003/4/ΕΚ1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ο έλεγχος της πρόσβασης στη δικογραφία ένδικης διαφοράς επί της οποίας έχει εκδοθεί οριστική απόφαση, έχει εκπνεύσει η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων και δεν εκκρεμεί κανένα ένδικο μέσο ή άλλη αίτηση, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται, υπό ειδικές περιστάσεις, η δυνατότητα υποβολής περαιτέρω αιτήσεων;

____________

1 ΕΕ 2003, L 41, σ. 26.