Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court (Irland) den 17 juni 2019 – Friends of the Irish Environment Limited mot Commissioner for Environmental Information

(Mål C-470/19)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court (Irland)

Parter i det nationella målet

Klagande: Friends of the Irish Environment Limited

Motpart: Commissioner for Environmental Information

Första ytterligare deltagare i förfarandet: The Courts Service of Ireland

Tolkningsfråga

Ska utövandet av kontroll över tillgången till domstolshandlingar i samband med ett förfarande där slutlig dom har meddelats, tidsfristen för överklagande har löpt ut och inget överklagande och inga ytterligare ansökningar är under handläggning, men ytterligare ansökningar kan göras under särskilda omständigheter, anses vara att handla i ”egenskap av dömande [...] myndighet” i den mening som avses i artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG1 av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG?

____________

1 EUT L 41, 2003, s. 26.