Kasační opravný prostředek podaný dne 16. dubna 2018 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 20. března 2019 ve věci T-237/17, Španělsko v. Komise

(Věc C-406/19 P)

Jednací jazyk: španělština

Partes

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: F. Castillo de la Torre a J. Aquilina, zmocněnci)

Další účastník řízení: Španělské království

Návrhová žádání

Komise navrhuje, aby Soudní dvůr zrušil bod 1 výroku napadeného rozsudku a zamítl žalobu podanou v prvním stupni, nebo, podpůrně, aby vrátil věc Tribunálu.

Jediný důvod kasačního opravného prostředku

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení při rozdělení důkazního břemene v souvislosti s použitím oprav na základě paušální částky podle čl. 52 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/20081 .

____________

1 Úř. věst. 2013, L 347, s. 549