Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 24.5.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-237/17, Espanja v. komissio, 20.3.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-406/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Castillo de la Torre ja J. Aquilina)

Muu osapuoli: Espanjan kuningaskunta

Vaatimukset

Komissio vaatii, että unionin tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion tuomiolauselman 1 kohdan ja hylkää ensimmäisessä oikeusasteessa nostetun kanteen tai toissijaisesti palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen.

Ainoa oikeudellinen peruste

Valittaja katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin arvioi todistustaakkaa virheellisesti kiinteämääräisten oikaisujen käytön yhteydessä yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17.12.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/20131 52 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

____________

1 EUVL 2013, L 347, s. 549.