Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Heilbronn (Tyskland) den 14. juni 2019 – straffesag mod ZW

(Sag C-454/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Heilbronn

Tiltalt i straffesagen

ZW

Procesdeltager: Staatsanwaltschaft Heilbronn

Præjudicielle spørgsmål

Skal den primære og/eller sekundære EU-ret, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF 1 , som giver unionsborgere og deres familiemedlemmer en omfattende til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, fortolkes således, at den også omfatter nationale straffebestemmelser?

Såfremt spørgsmålet besvares bekræftende:

Er fortolkningen af den primære og/eller sekundære EU-ret til hinder for anvendelsen af en national straffebestemmelse, hvorefter det er strafbart at tilbageholde et barn fra dets værge i udlandet, når bestemmelsen ikke sondrer mellem, om det drejer sig om medlemsstater i Den Europæiske Union eller tredjelande?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29.4.2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT 2004, L 158, s. 77).