Begäran om förhandsavgörande framställd av Gerechtshof Den Haag (Nederländerna) den 9 april 2019 – Dexia Nederland BV mot Z

(Mål C-289/19)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Gerechtshof Den Haag

Parter i det nationella målet

Kärande: Dexia Nederland BV

Svarande: Z

Tolkningsfrågor

Kan den som tillämpar ett ogiltigförklarat oskäligt villkor, enligt vilket konsumenten ska betala ersättning om den inte fullgör sina skyldigheter, göra anspråk på den lagstadgade skadeståndsersättning som föreskrivs i dispositiv lagstiftning?

Gör det för svaret på denna fråga någon skillnad om den ersättning som begärs enligt det lagstadgade skadeståndssystemet är lika med respektive lägre eller högre än ersättningen enligt det ogiltigförklarade villkoret?

____________