Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 21. maijā iesniedza Върховен административен съд (Bulgārija) – “Унипак” АД/Директор на Териториална дирекция “Дунавска” към Агенция “Mитници”, Прокурор от Върховна административна прокуратура на Република България

(Lieta C-391/19)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Върховен административен съд

Pamatlietas puses

Prasītāja: “Унипак” АД

Atbildētājs: Директор на Териториална дирекция “Дунавска” към Агенция “Mитници”, Прокурор от Върховна административна прокуратура на Република България

Prejudiciālais jautājums

Vai runa ir par izņēmuma gadījumiem Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 1 (2015. gada 28. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, 172. panta 2. punkta izpratnē, kuri pamatotu atļaujas ar atpakaļejošu spēku piešķiršanu saskaņā ar Savienības Muitas kodeksa 211. panta 2. punktu, lai varētu izmantot galapatēriņa muitas procedūru saskaņā ar Savienības Muitas kodeksa 254. pantu preču importam, kas pirms atļaujas pieteikuma saņemšanas datuma un pēc SIT lēmuma darbības laika beigām veikts par labu procedūras izmantotājam attiecībā uz šīm precēm saistībā ar Kombinētās nomenklatūras grozījumiem, ja (aptuveni desmit mēnešu) laikposmā no SIT lēmuma darbības laika beigām līdz importam, kuram tiek lūgts piemērot galapatēriņu, dažas (deviņas) reizes ir veikts preču imports un muitas iestādes nav labojušas deklarēto Kombinētās nomenklatūras kodu, kā arī preces tika izmantotas no antidempinga maksājuma atbrīvotām vajadzībām?

____________

1 OV 2015, L 343, 1. lpp.