Begäran om förhandsavgörande framställd av Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 21 maj 2019 – ”Unipack” AD mot Direktor na Teritorialna direktsia ”Dunavska” kam Agentsia ”Mitnitsi”, Prokuror ot Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria

(Mål C-391/19)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Varhoven administrativen sad

Parter i det nationella målet

Klagande: ”Unipack” AD

Motparter: Direktor na Teritorialna direktsia ”Dunavska” kam Agentsia ”Mitnitsi”, Prokuror ot Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria

Tolkningsfråga

Rör det sig om undantagsfall, i den mening som avses i artikel 172.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex,1 som kan utgöra grund för att bevilja ett tillstånd med retroaktiv verkan enligt artikel 211.2 i unionens kodex för att använda förfarandet för slutanvändning enligt artikel 254 i unionens tullkodex med avseende på import av varor som ägde rum före den dag då ansökan om tillstånd godtogs och efter det att ett beslut om bindande klassificeringsbesked till förmån för den person som är ansvarig för förfarandet för dessa varor upphörde att gälla på grund av en ändring av Kombinerade nomenklaturen, när varor har importerats vid flera tillfällen (nio) under en period (på cirka 10 månader) mellan utgången av giltighetstiden för beslutet om bindande klassificeringsbesked och tidpunkten för importen för vilken användning av förfarandet för slutanvändning begärts, utan att tullmyndigheterna har korrigerat det deklarerade numret i Kombinerade nomenklaturen, och varorna har använts för ett ändamål som är undantaget från antidumpningstull?

____________

1 EUT L 343, 2015, s. 1.