Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Svea Hovrätt (Švédsko) 14. júna 2019 – Östgötatrafiken AB/Patent- och registreringsverket

(vec C-456/19)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Svea Hovrätt

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Östgötatrafiken AB

Odporca v odvolacom konaní: Patent- och registreringsverket

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 4 ods. 1 písm. b) smernice o ochranných známkach1 vykladať v tom zmysle, že v prípade prihlášky ochrannej známky, ktorá označuje služby, pokiaľ sa táto prihláška týka označenia umiestneného na konkrétnom mieste, ktoré pokrýva veľké časti hmotných predmetov používaných na poskytovanie služieb, treba posúdiť, či táto ochranná známka nie je nezávislá od vzhľadu dotknutých predmetov?

V prípade kladnej odpovede na otázku I, je na to, aby išlo o ochrannú známku, ktorá má rozlišovaciu spôsobilosť, potrebné, aby sa podstatným spôsobom odlišovala od normy alebo zvyklostí predmetného hospodárskeho odvetvia?

____________

1 Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1.