Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Naczelny Sąd Administracyjny (Puola) on esittänyt 24.4.2019 – E. Sp. z o.o. Sp. k. v. Minister Finansów

(Asia C-335/19)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Naczelny Sąd Administracyjny

Pääasian asianosaiset

Valittaja: E. Sp. z o.o. Sp. k.

Vastapuoli: Minister Finansów

Ennakkoratkaisukysymykset

Sallitaanko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetussa neuvoston direktiivissä 2006/112/EY1 ja erityisesti tämän direktiivin 90 artiklan 2 kohdassa neutraalisuuden periaate ja suhteellisuusperiaate huomioon ottaen se, että kansallisessa oikeudessa rajoitetaan velallisen ja velkojan tietynlaisen verotuksellisen aseman perusteella mahdollisuutta pienentää veron perustetta siinä tilanteessa, että maksu laiminlyödään osittain tai kokonaan?

Onko unionin oikeus erityisesti esteenä sille, että kansallisessa oikeudessa otetaan käyttöön järjestelmä, jossa sallitaan mahdollisuus saada niin sanottu helpotus huonosta velasta sillä edellytyksellä, että ajankohtana, jona palvelu on suoritettu tai tavarat on luovutettu, ja sitä päivää edeltävänä päivänä, jona veroilmoituksen oikaisu on jätetty tämän helpotuksen saamiseksi

velallinen ei ole maksukyvyttömyysmenettelyssä tai selvitystilassa

velkoja ja velallinen on rekisteröity aktiiviseksi arvonlisäverovelvollisiksi?

____________

1 EUVL 2006, L 347, s. 1.