Cerere de decizie preliminară introdusă de Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) la 24 aprilie 2019 – E. Sp. z o.o. Sp. k. cu sediul în S./Minister Finansów

(Cauza C-335/19)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Naczelny Sąd Administracyjny

Părțile din procedura principală

Recurentă: E. Sp. z o.o. Sp. k. cu sediul în S.

Intimat: Minister Finansów

Întrebările preliminare

Dispozițiile Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 – în special articolul 90 alineatul (2) din această directivă – ținând seama de principiile neutralității fiscale și proporționalității, permit instituirea în dreptul intern a unei limitări a posibilității de reducere a bazei de impozitare în cazul neplății totale sau parțiale în considerarea statutului fiscal special al debitorului și al creditorului?

În special, dreptul Uniunii nu se opune introducerii în dreptul intern a unei reglementări care să ofere posibilitatea de a beneficia de o „reducere pentru creanțe nerecuperabile” cu condiția ca, la data prestării serviciului sau a livrării bunurilor și la data anterioară datei depunerii regularizării declarației fiscale în scopul de a beneficia de această reducere:

- debitorul să nu fie supus unei proceduri de insolvență sau de lichidare;

- creditorul și debitorul să fie persoane identificate în scopuri de TVA?

____________

1 JO 2006 L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7