Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 10ης Απριλίου 2019 [αίτηση του Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1 (Πορτογαλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – Rolibérica Lda κατά Autoridade para as Condições do Trabalho

(Υπόθεση C-834/18)1

[Προδικαστική παραπομπή – Άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου – Οδικές μεταφορές – Κανονισμός (ΕΚ) 561/2006 – Άρθρο 4, στοιχείο θ΄ – Έννοια της «εβδομάδας» – Περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης – Μέθοδοι υπολογισμού]

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Rolibérica Lda

κατά

Autoridade para as Condições do Trabalho

Διατακτικό

Ο κανονισμός (ΕΚ) 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου, έχει την έννοια ότι η «περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης», κατά την έννοια του άρθρου 8 του κανονισμού αυτού, δεν πρέπει κατ' ανάγκη να λήγει κατά το τέλος της «εβδομάδας», όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4, στοιχείο θ΄, του εν λόγω κανονισμού.

____________

1 ΕΕ C 112 της 25.3.2019.