Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. lipnja 2019. uputio Conseil de prud'hommes de Metz (Francuska) – Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle protiv Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

(predmet C-463/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil de prud'hommes de Metz

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle

Tuženik: Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

Druga stranka: Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale

Prethodno pitanje

Treba li Direktivu 2006/54/EZ1 , u vezi s člancima 8. i 157. UFEU-a, općim načelima jednakog postupanja i zabrane diskriminacije iz prava Unije i člankom 20., člankom 21. stavkom 1. te člankom 23. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, tumačiti na način da ona iz svojeg materijalnog područja primjene isključuje odredbe članka 46. Convention collective nationale française des organismes de sécurité sociale (francuski Nacionalni kolektivni ugovor tijela nadležnih za socijalnu sigurnost), kojim se zaposlenicama navedenih tijela koje same skrbe o svojoj djeci, nakon rodiljnog dopusta, dodjeljuje dopust u trajanju od tri mjeseca s pola plaće ili dopust u trajanju od jednog i pol mjeseca s punom plaćom te neplaćeni dopust u trajanju od jedne godine?

____________

1     Direktiva 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (SL 2006., L 204, str. 23.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 246.)