Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Kammergericht Berlin (Saksa) on esittänyt 26.6.2019 – Rikosoikeudenkäynti NJ:tä vastaan

(asia C-489/19 PPU)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Kammergericht Berlin

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen

NJ

Muu osapuoli: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Ennakkoratkaisukysymys

Onko se, että yleinen syyttäjä on ohjausvallan alaisuudessa, esteenä eurooppalaisen pidätysmääräyksen1 antamiselle pätevästi myös silloin, kun tämä päätös alistetaan tuomioistuimen arvioitavaksi ennen eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanoa?

____________

1 Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehty neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS (EYVL 2002, L 190, s. 1)