Begäran om förhandsavgörande framställd av Kammergericht Berlin (Tyskland) den 26 juni 2019 – brottmål mot NJ

(Mål C-489/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Kammergericht Berlin

Parter i brottmålet vid den nationella domstolen

Generalstaatsanwaltschaft Berlin

mot

NJ

Tolkningsfråga

Utgör åklagarmyndighetens skyldighet att följa anvisningar hinder mot ett giltigt utfärdande av en europeisk arresteringsorder(1 ) från nämnda myndighet om detta beslut är föremål för en omfattande domstolsprövning innan den europeiska arresteringsordern verkställs?

____________

(1 ) Se rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (EGT L 190, 2002, s. 1)