Cerere de decizie preliminară introdusă de Satversmes tiesa (Letonia) la 11 iunie 2019 – B/Latvijas Republikas Saeima

(Cauza C-439/19)

Limba de procedură: letona

Instanța de trimitere

Satversmes tiesa

Părțile din procedura principală

Reclamant: B

Pârâtă: Latvijas Republikas Saeima

Întrebările preliminare

Noțiunea „prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni sau la măsuri de securitate conexe”, utilizată la articolul 10 din Regulamentul nr. 2016/6791 , trebuie interpretată în sensul că include prelucrarea informațiilor referitoare la punctele atribuite conducătorilor auto pentru încălcarea normelor de circulație rutieră, prevăzută de norma în litigiu?

Indiferent de răspunsul la prima întrebare, dispozițiile Regulamentului nr. 2016/679, în special principiul „integrității și confidențialității” prevăzut la articolul 5 alineatul (1) litera (f), pot fi interpretate în sensul că interzic statelor membre să prevadă că informațiile referitoare la punctele atribuite conducătorilor auto pentru încălcarea normelor de circulație rutieră sunt accesibile publicului și să permită prelucrarea acestor date prin comunicarea lor?

Considerentele (50) și (154), articolul 5 alineatul (1) litera (b) și articolul 10 din Regulamentul nr. 2016/679 și articolul 1 alineatul (2) litera (cc) din Directiva 2003/98/CE2 trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări a unui stat membru care permite transmiterea informațiilor referitoare la punctele atribuite conducătorilor auto pentru încălcarea normelor de circulație rutieră în scopul reutilizării lor?

În cazul unui răspuns afirmativ la oricare dintre întrebările de mai sus, principiul supremației dreptului Uniunii și principiul securității juridice trebuie interpretate în sensul că ar fi posibil să se permită aplicarea normei în litigiu și să se mențină efectele sale juridice până când decizia finală care urmează a fi adoptată de Curtea Constituțională va dobândi autoritate de lucru judecat?

____________

1 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO 2016, L 119, p. 1).

2 Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (JO 2003, L 345, p. 90, Ediție specială 13/vol.41, p. 73).