Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy w Opatowie (Полша), постъпило на 8 март 2019 г. — BW Sp. z o.o. w B./D.R.

(Дело C-222/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Rejonowy w Opatowie

Страни в главното производство

Ищец: BW Sp. z o.o. w B.

Ответник: D.R.

Преюдициален въпрос

Трябва ли разпоредбите на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори1 , и особено член 3, параграф 1 от Директивата, както и принципите на правото на Съюза относно защитата на потребителите и равнопоставеността на страните по договора да се тълкуват в смисъл, че не допускат въвеждането в националния правен ред на института на „максималните нелихвени разходи по кредита“ и математическата формула за изчисляването на размера на тези разходи, предвидени в член 5, точка 6a във връзка с член 36a от Закона от 12 май 2011 г. за потребителския кредит (Dz. U., 2018 г., позиция 993) — правна уредба, която позволява в заплащаните от потребителя разходи, свързани с договора за кредит (общи разходи по кредита), да се включват и разходи за стопанската дейност на търговеца?

____________

1 ОВ L 95, 1993 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273.