Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 21. janvārī Daico International BV iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2018. gada 22. novembra spriedumu lietā T-356/17 Daico International/EUIPO – American Franchise Marketing

(Lieta C-36/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Daico International BV (pārstāvis: M. F. J. Haak, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Tiesa (septītā palāta) ar 2019. gada 4. jūlija rīkojumu ir atzinusi apelācijas sūdzību par nepieņemamu.

____________