Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Πολωνία) στις 15 Μαΐου 2019 – Powiat Ostrowski κατά Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie

(Υπόθεση C-383/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Αιτούν δικαστήριο

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα: Powiat Ostrowski

Εναγόμενο: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie

Προδικαστικό ερώτημα

Έχει το άρθρο 3 της οδηγίας 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής1 , την έννοια ότι υποχρέωση ασφάλισης της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων υφίσταται ακόμη και στην περίπτωση που οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, ήτοι μια powiat (διοικητική περιφέρεια), έχει αποκτήσει την κυριότητα επί του οικείου οχήματος δυνάμει δικαστικής απόφασης και το όχημα αυτό δεν είναι κατάλληλο για κυκλοφορία, βρίσκεται σε ιδιωτική έκταση, ήτοι σε φυλασσόμενο χώρο στάθμευσης εκτός των δημόσιων οδών, και η επιθυμία του κυρίου του είναι να παραδοθεί για απόσυρση;

Ή έχει την έννοια ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, ως κύριος του οχήματος, ανεξαρτήτως της ευθύνης που φέρει έναντι των ζημιωθέντων τρίτων το fundusz (ταμείο), δεν υπέχει υποχρέωση ασφάλισης;

____________

1 ΕΕ 2009, L 263, σ. 11.