Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Poľsko) 15. mája 2019 – Powiat Ostrowski/Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie

(vec C-383/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Powiat Ostrowski

Žalovaný: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 3 [smernice 2009/1031 ] vykladať v tom zmysle, že povinnosť uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel existuje aj vtedy, ak územný samosprávny celok, konkrétne powiat (okres), nadobudol na základe súdneho rozhodnutia vlastníctvo k vozidlu, ktoré je nepojazdné, nachádza sa na súkromnom pozemku, a to na stráženom parkovisku mimo verejných komunikácií, a vlastník sa ho rozhodol zošrotovať?

Alebo sa má vykladať tak, že za daných okolnosti nie je územný samosprávny celok ako vlastník vozidla povinný uzavrieť zmluvu o poistení, a to bez ohľadu na zodpovednosť fondu vo vzťahu k poškodeným tretím osobám?

____________

1 Ú. v. EÚ L 263, 2009, s. 11.