Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Cluj (Rumunsko) dne 3. června 2019 – SC C.F. SRL v. A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C

(Věc C-430/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Tribunalul Cluj

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: SC C.F. SRL

Žalovaní: A.J.F.M., D.G.R.F.P.C

Předběžné otázky

Může a musí být správní daňový akt vydaný vůči soukromé osobě ve světle zásady respektování práv na obhajobu, jak je nyní vymezena judikaturou Soudního dvora (věci Solvay, Sopropé Organizações de Calçado Lda a Ispas), sankcionován neplatností v případě, kdy soukromá osoba neměla možnost přístupu k informacím, na jejichž základě byl proti ní správní daňový akt vydán, a to navzdory skutečnosti, že je v tomto aktu odkazováno na některé údaje ze správního spisu?

Brání zásady neutrality, proporcionality a rovnocennosti uplatnění nároku na odpočet daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob v případě společnosti, která z daňového hlediska jednala bezchybně, které je odepřeno uplatnění nároku na odpočet daně z příjmů právnických osob z důvodu daňového jednání dodavatelů, které je považováno za neadekvátní na základě prvků jako je nedostatek lidských zdrojů [nebo] nedostatek dopravních prostředků, k čemuž se přidává skutečnost, že daňový orgán nepředloží důkaz o jakékoli činnosti, ze které vyplývá daňová nebo trestní odpovědnost příslušných dodavatelů?

Je s unijním právem slučitelná vnitrostátní praxe, která podřizuje uplatnění nároku na odpočet daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob držení jiných podpůrných dokladů, než je daňová faktura, jako je například odhad nákladů a zpráva o postupu prací, tedy doplňkové podpůrné doklady, které nejsou jasně a přesně stanoveny vnitrostátními daňovými předpisy?

Lze mít s ohledem na rozsudek ve věci WebMindLicenses za to, že daňový podvod nastává v případě, kdy osoba povinná k dani pořídí zboží a služby od jiné osoby povinné k dani, která využívá jiný daňový režim, než předmětná osoba povinná k dani?

____________