Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul Cluj (Romania) on esittänyt 3.6.2019 – SC C. F. SRL v. A. J. F. P. M. ja D. G. R. F. P. C.

(asia C-430/19)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunalul Cluj

Pääasian asianosaiset

Kantaja: SC C. F. SRL

Vastaajat: A. J. F. P. M. ja D. G. R. F. P. C.

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaatteen valossa, siten kuin se on tähän mennessä määritelty unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä (tuomio Solvay, tuomio Sopropé Organizações de Calçado Lda ja tuomio Ispas), yksityiselle oikeussubjektille osoitettu verohallinnon päätös määrätä nimenomaisesti pätemättömäksi tai pitääkö se määrätä pätemättömäksi, jos kyseisellä yksityisellä oikeussubjektilla ei ole ollut mahdollisuutta tutustua tietoihin, joiden perusteella verohallinnon päätös on osoitettu sille, riippumatta siitä, että kyseisessä päätöksessä viitataan joihinkin asiakirja-aineiston asiakirjoihin?

Ovatko neutraalisuuden periaate, suhteellisuusperiaate ja vastaavuusperiaate esteenä arvonlisäveron ja yhteisöveron vähennysoikeuden käyttämiselle, kun kyseessä on yhtiö, joka on toiminut moitteettomasti verotuksen näkökulmasta mutta jolta evätään yhteisöveron vähennysoikeus tavarantoimittajien verotuksellisen menettelyn vuoksi, koska tätä menettelyä pidetään soveltumattomana henkilöresurssien ja kuljetusvälineiden puuttumisen vuoksi, kun veroviranomainen ei myöskään esitä näyttöä toiminnasta, josta seuraisi asianomaisten tavarantoimittajien verotuksellinen/rikosoikeudellinen vastuu?

Onko kansallinen käytäntö unionin oikeuden mukainen, kun sen nojalla arvonlisäveron ja yhteisöveron vähennysoikeuden käyttäminen edellyttää, että yhtiöllä on hallussaan veron sisältävän laskun lisäksi muita tositteita, kuten esimerkiksi tarjous ja tiedot urakan etenemisestä, mutta näitä täydentäviä tositteita ei ole määritelty selvästi ja täsmällisesti kansallisessa verolainsäädännössä?

Voidaanko tuomion WebMindLicenses valossa katsoa, että kyseessä on veropetos, jos verovelvollinen hankkii tavaroita ja palveluja toiselta verovelvolliselta, joka kuuluu jonkin toisen verojärjestelyn piiriin kuin kyseinen verovelvollinen?

____________