Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 23. aprīlī iesniedza Tribunale di Milano (Itālija) – Condominio di Milano/Eurothermo SpA

(Lieta C-329/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Milano

Pamatlietas puses

Prasītājs: Condominio di Milano

Atbildētāja: Eurothermo SpA

Prejudiciālais jautājums

Vai Direktīvā 93/13/EK 1 paredzētais patērētāja jēdziens liedz kā patērētāju kvalificēt subjektu (kā daudzdzīvokļu nams Itālijas tiesību sistēmas izpratnē), kas neiekļaujas “fiziskas personas” vai “juridiskas personas” jēdzienā, ja šis subjekts noslēdz līgumu nolūkos, kas ir ārpus tā profesionālās darbības, un ir vājākā pozīcijā, salīdzinot ar pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju gan attiecībā uz iespēju risināt sarunas par darījuma noslēgšanu, gan attiecībā uz informētības līmeni?

____________

1     Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV 1993, L 95, 29. lpp.).