Valitus, jonka Edison SpA on tehnyt 15.2.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-471/17, Edison v. EUIPO (EDISON), 7.12.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-121/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittaja: Edison SpA (edustajat: D. Martucci ja F. Boscariol de Roberto, avvocati)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto

Vaatimukset

Ensisijaisesti vaaditaan valituksenalaisen tuomion kumoamista, asian lopullista ratkaisemista ja kanteen hyväksymistä niin, että ”sähkön” todetaan kuuluvan Nizzan luokituksen kahdeksannen painoksen luokkaan 4, ja tämän seurauksena sen toteamista, että Edison S.p.A:n tavaramerkki nro 003315991 kattaa muun muassa ”sähkön”

toissijaisesti vaaditaan valituksenalaisen tuomion kumoamista ja asian palauttamista unionin yleiseen tuomioistuimeen

joka tapauksessa vaaditaan EUIPOn velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1.    Unionin yleinen tuomioistuin teki virheen todetessaan, että maininta sähköstä tavarana EUIPOn laatimassa harmaassa luettelossa unionin tavaramerkkiasetuksen 28 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten tekemiseksi (41, 46 ja 54 kohta) on osoitus siitä, ettei sähkö sen jokapäiväisessä tavanomaisessa merkityksessä kuulu Nizzan luokituksen kahdeksannen painoksen luokan 4 nimikkeisiin. Oikeudellinen virhe seuraa ensinnäkin siitä, että valittaja jätti rajoittamista koskevan vaatimuksensa 15.6.2015, kun taas asiakirja, johon EUIPO viittaa, on laadittu 8.2.2016 päivätyn tiedonannon nro 1/2016 yhteydessä. Toiseksi on myös oikeudellisesti virheellistä pitää ilmaisun jättämistä pois harmaasta luettelosta todisteena, kun kyseinen luettelo käsittää vain joukon ei-sitovia tulkintoja.

2.    Unionin yleinen tuomioistuin totesi virheellisesti, että ainoastaan aineellisia tavaroita, jotka luonnostaan tuottavat itse valoa, voidaan pitää ”valonlähteinä”. Oikeudellinen virhe pohjautuu siihen, että itse toimivaltaiset viranomaiset ja taloudelliset toimijat luokittelevat tavarat niiden valaisevan tehtävän perusteella luokitellen sähkön tavaraksi, joka tuottaa valoa ja hyötyä, eikä merkitystä ole tavaran olemuksella puhtaasti sen fyysisessä merkityksessä.

3.    Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, sillä siltä osin kuin se totesi, että ”polttoaine” käsittää myös moottoripolttoaineen, on selvää, että ilmaisu ”polttoaine” on tarkoitettu tulkittavaksi niin laajasti, että se käsittää tavarat – kuten sähkön –, jotka eivät ominaisuuksiltaan saa aikaan moottorin käynnistymistä niiden palaessa.

4.    Unionin yleinen tuomioistuin teki tulkintavirheen katsoessaan, ettei sähkö sisälly ”moottoripolttoaineeseen”, ja jätti täysin huomiotta sen toiminnalliset ominaisuudet.

5.    Unionin yleinen tuomioistuin teki ilmeisen oikeudellisen virheen todetessaan, etteivät valittajan toimittamat todisteet olleet riittäviä osoittamaan sitä, että sähkö kuuluu luokkaan 4.

6.    Unionin yleinen tuomioistuin perusti lisäksi ratkaisunta EUIPOn toimittamaan asiakirjaan nro 1 ja totesi, että asiakirja on peräisin elokuulta 2003, vaikka asiakirja oli selvästi päivätty kesäkuussa 2003.

7.    Unionin yleinen tuomioistuin tyytyi vahvistamaan oikeudellisen tilanteen ja ratkaisut, joilta puuttui perustelut, vaikka valittaja ja EUIPO toimittivat todisteita. Sen toteaminen, että sähköajoneuvoja on kaupallisesti saatavissa, ja tämän jälkeen sen kieltäminen, että talouden toimijat (kyseisten ajoneuvojen samat valmistajat) pitävät sähköä polttoaineena tai jopa vaihtoehtoisena polttoaineena, on täysin logiikan vastaista, ja niillä jätetään EUIPOn ja unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisut vaille perusteita.

____________