Odvolanie podané 15. februára 2019: Edison SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) zo 7. decembra 2018 vo veci T-471/17, Edison/EUIPO (EDISON)

(vec C-121/19 P)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľka: Edison SpA (v zastúpení: D. Martucci, F. Boscariol de Roberto, avvocati)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Návrhy odvolateľky

v prvom rade zrušiť rozhodnutie napadnuté odvolaním a s konečnou platnosťou rozhodnúť spor a vyhovieť žalobe, pričom sa stanoví, že „elektrina“ patrí do triedy 4 ôsmej edície Niceskej klasifikácie, a v nadväznosti na to rozhodnúť, že ochranná známka č. 003315991, ktorej majiteľom je Edison S.p.A., sa týka, okrem iného aj „elektriny“,

subsidiárne zrušiť rozhodnutie napadnuté odvolaním a vrátiť vec späť Všeobecnému súdu,

v každom prípade nariadiť EUIPO, aby nahradil trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1.    Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia tým, že usúdil, že uvedenie tovaru „elektrina“ v netaxatívnom zozname, ktorý vyhotovil EUIPO na účely predkladania vyhlásení v zmysle článku 28 ods. 8 nariadenia o ochrannej známke Európskej únie (odseky 41, 46 a 54) preukazuje, že elektrina v rámci jej každodenného a bežného používania nie je zahrnutá do triedy 4 ôsmej edície Niceskej klasifikácie. V prvom rade nesprávne právne posúdenie spočíva v skutočnosti, že návrh odvolateľky na obmedzenie zoznamu označených tovarov bol predložený 15. júna 2015, kým dokument, na ktorý odkazuje EUIPO, bol vyhotovený v oznámení č. 1/2016 z 8. februára 2016.V druhom rade nesprávne právne posúdenie spočíva tiež domnienke, že vylúčenie určitého pojmu zo zoznamu predstavuje dôkaz, hoci nejde o viac než súbor nezáväzných výkladov.

2.    Všeobecný súd nesprávne usúdil, že za „illuminants (svietidlá)“ možno považovať len hmotný tovar, ktorý spontánne vytvára svetlo. Nesprávne právne posúdenie spočíva v skutočnosti, že keďže práve príslušné orgány a hospodárske subjekty klasifikujú tovary v závislosti od ich schopnosti osvetľovať, klasifikácia elektriny ako komodity, ktorá vytvára svetlo a zisk a tiež hmotná povaha tejto komodity z výlučne fyzikálneho hľadiska sú irelevantné.

3.    Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia z dôvodu, že vzhľadom na to, že sa uznáva, že pojem „fuel (palivo)“ zahŕňa motorové palivá, je zjavné, že pojem „fuel (palivo)“ sa má chápať v širšom zmysle tak, že zahŕňa také tovary, akým je elektrina, ktoré na základe svojej povahy nevedú k fungovaniu motorov prostredníctvom spaľovania.

4.    Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia pri výklade tým, že usúdil, že elektrina nespadá pod pojem „motor fuel (motorové palivo)“, pričom úplne opomenul jej funkčné vlastnosti.

5.    Všeobecný súd sa dopustil zjavne nesprávneho právneho posúdenia tým, že usúdil, že dôkaz predložený odvolateľkou bol nedostatočný na účely preukázania skutočnosti, že elektrina patrí do triedy 4.

6.    Všeobecný súd navyše založil svoje rozhodnutie na Dokumente 1, ktorý mu predložil EUIPO, pričom usúdil, že tento dokument bol z augusta 2003, hoci bol jasne datovaný z júna 2003.

7.    Všeobecný súd sa len obmedzil na potvrdenie právneho stavu a rozhodnutí, ktoré boli nedostatočne odôvodnené, a to napriek tomu, že prijal dôkazy predložené odvolateľkou a EUIPO. Uznať, že existujú dostupné elektrické vozidlá, a následne tvrdiť, že hospodárske subjekty (tí istí výrobcovia uvedených vozidiel) nepovažujú elektrinu za palivo, či dokonca alternatívne palivo, protirečí akejkoľvek logike a znamená, že rozhodnutia EUIPO a Všeobecného súdu nie sú odôvodnené.

____________