Определение на Съда (шести състав) от 23 май 2019 г. (преюдициално запитване от Monomeles Protodikeio Serron - Гърция) – WP/Trapeza Peiraios AE

(Дело C-105/19)1

(Преюдициално запитване – Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда – Защита на потребителите – Неравноправни клаузи в потребителските договори – Директива 93/13/EИО – Правомощия и задължения на националния съд – Заповедно производство – Уважаване на възражението срещу заповедта за изпълнение – Липса на достатъчно точни сведения за фактическия и правния контекст на спора в главното производство, както и за причините, поради които е необходим отговор на преюдициалния въпрос – Явна недопустимост)

Език на производството: гръцки

Запитваща юрисдикция

Monomeles Protodikeio Serron

Страни в главното производство

Жалбоподател: WP

Ответник: Trapeza Peiraios AE

Диспозитив

Преюдициалното запитване, отправено от Monomeles Protodikeio Serron (Окръжен съд в състав от един съдия, Сяр, Гърция), с акт от 11 януари 2019 г., е явно недопустимо.

____________

1 ОВ C 148, 29.4.2019 г.